Çevre

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan hızlı şehirleşme süreci, Batı şehirleşmesinden farklı bir çizgide gelişmiştir.  Bu noktada temel ayırıcı unsur, sanayileşmedir. Şehirleşmesi sanayileşmeye dayalı Batı toplumları için şehirleşme, aynı anda şehirlileşme sürecini de ifade ederken; Türkiye için durum farklıdır. Türkiye’de önce şehirleşme, daha sonra da şehirlileşme gerçekleşmektedir. Yine Batı şehirlerinde, gerek sosyal yapı  gerek hayat tarzları bakımından ayrışmış marjinal grupların barındıkları getto, varoş gibi yerleşim yerleri ile benzer bazı özellikleri taşımaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler ile birlikte değerlendirildiğinde, çevre ve doğaya zarar vermeden şehirleşme nasıl sağlanabilir?